تحقیقات - بازاریابی
موسسه تحقیقاتی سامان به آور (سبا
هنگامی که توده‌ای از اطلاعات کمی ‌برای تحقیق گرد آوری می‌شود، ابتدا سازمان بندی و خلاصه کردن آنها به طریقی که به صورت معنی داری قابل درک و ارتباط باشند، ضروری است. روشهای آمار توصیفی (Descriptive Statistics) به همین منظور بکار برده می‌شوند. غالبا مفیدترین و در عین حال اولین قدم در سازمان داده‌ها مرتب کردن داده‌ها بر اساس یک ملاک منطقی است و سپس استخراج شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و در صورت لزوم محاسبه همبستگی میان دو دسته اطلاعات و استفاده از تحلیل‌های پیشرفته تر نظیر رگراسیون (Regression) و پیش بینی (Prediction) می‌باشد.

در یک جمعبندی با استفاده مناسب از روشهای آمار توصیفی می‌توان دقیقا ویژگیهای یک دسته از اطلاعات را بیان کرد. آمار توصیفی همیشه برای تعیین و بیان ویژگیهای اطلاعات پژوهش‌ها بکار برده می‌شوند.

روشهای آمار توصیفی

تشکیل جدول توزیع فراوانی

توزیع فراوانی عبارت است از سازمان دادن داده‌ها یا مشاهدات به صورت طبقات همراه با فراوانی هر طبقه. برای تشکیل یک جدول توزیع فراوانی باید دامنه تغییرات ، تعداد طبقات و حجم طبقات توسط فرمولهای مربوطه محاسبه شده و سپس اقدام به نوشتن جدول توزیع در دو ستون X (ستون طبقات) و F (فراوانی طبقات) شود. پس از این مرحله در صورت تمایل یا لزوم پژوهشگر می‌تواند شاخص‌های دیگری نظیر فراوانی تراکمی‌ ، فراوانی تراکمی‌ درصدی را محاسبه نماید. تشکیل جدول توزیع فراوانی یک روش اقتصادی و در عین حال آسان برای نمایش انبوهی از داده‌های نامنظم است. اما در طبقه بندی کردن ، برخی از اطلاعات به علت خطای گروه بندی از دست می‌روند که در محاسبه شاخصهای آماری نیز منعکس می‌شود. ولی مقدار آن ناچیز بوده و اشکال عمده‌ای ایفا نمی‌کند.

ترسیم نمودار

یکی از نقاط ضعف نمایش داده‌ها به صورت جدول فراوانی عدم درک سریع اطلاعات جدول است. نمودارها ابزار مناسبی برای نمایش تصویری اطلاعات هستند. انواع مختلفی از نمودار وجود دارد که از جمله می‌توان به نمودار هیستوگرام ، نمودار ستونی ، نمودار چند ضلعی تراکمی ‌، نمودار دایره‌ای ، نمودار سریهای زمانی و …اشاره کرد.

محاسبه شاخصهای مرکزی

در محاسبات آماری لازم است که ویژگیها و موقعیت کلی داده‌ها تعیین شود. برای این منظور شاخصهای مرکزی محاسبه می‌شوند. شاخصهای مرکزی در سه نوع نما (Mode) ، میانه (Median) و میانگین (Mean) هستند که هر یک کاربرد خاص خود را دارا می‌باشند. در تحقیقاتی که مقیاس اندازه گیری داده‌ها حداقل فاصله‌ای است میانگین بهترین شاخص است. ولی در تحقیقاتی که مقیاس اندازه گیری داده‌ها رتبه‌ای یا اسمی‌ است، میانه یا نما مورد استفاده قرار می‌گیرند.

محاسبه شاخصهای پراکندگی

شاخصهای پراکندگی برخلاف شاخصهای مرکزی هستند. آنها میزان پراکندگی یا تغییراتی را که در بین داده‌های یک توزیع (نتایج تحقیق) وجود دارد، نشان می‌دهند. دامنه تغییرات ، انحراف چارکی (Quartile Deviation) ، واریانس (Variance) و انحراف استاندارد (Standard Deviation) شاخصهایی هستند که به همین منظور در تحقیقات مورد استفاده قرار می‌گیرند. پس از محاسبه شاخصهای مرکزی و پراکندگی می‌توان نمره‌های استاندارد را محاسبه و منحنی طبیعی (Z) را ترسیم کرد.

محاسبه همبستگی

تحقیقاتی وجود دارد که پژوهشگر می‌خواهد رابطه بین دو متغیر را تعیین کند و به همین منظور از روشهای همبستگی (Correlation) استفاده می‌کند. در محاسبه همبستگی ، نوع مقیاس اندازه گیری دخالت دارد و بطور کلی به دو دسته پارامتری و ناپارامتری تقسیم می‌شوند.
  • محاسبه همبستگی برای تحقیقات پارامتری : چنانچه دو متغیر در مقیاسهای فاصله یا نسبی اندازه گیری شده باشند، می‌توان برای تعیین رابطه بین آنها از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده کرد. ولی اگر در تمام مفروضات ضریب همبستگی پیرسون صادق نباشد، نمی‌توان از آنها استفاده کرد و به جای آن می‌توان از روشهای دیگری مانند ضریب همبستگی دو رشته‌ای () ، دورشته‌ای () و یا ضریب تتراکوریک () استفاده کرد.

  • محاسبه همبستگی برای تحقیقات ناپارامتری : در تحقیقاتی که در سطح مقیاس‌های اسمی ‌و رتبه‌ای انجام می‌گیرد، باید از روش‌های دیگری برای محاسبه همبستگی بین دو متغیر استفاده کرد. برخی از این روشها عبارتند از : ضریب همبستگی فی (φ) ضریب کریمر (C) ، ضریب کپا (K) و ضریب لامبدا ، در تحقیقات اسمی ‌و ضریب همبستگی اسپرمن () ، ضریب کندال و آماده گاما (G) برای تحقیقات ترتیبی.

رگراسیون و پیش بینی

رگراسیون (Regression) روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل در پیش بینی متغیر وابسته است. از تحلیل رگراسیون هم در تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) و هم در تحقیقات آزمایشی می‌توان استفاده کرد. با توجه به نوع تحقیق و متغیرهای آن روش متنوعی برای تحلیل رگراسیون وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از : رگراسیون خطی (با سه راهبرد همزمان ، گام به گام ، سلسله مراتبی) ، رگراسیون انحنایی ، رگراسیون لوجیستیک و تحلیل کواریانس.

تحلیل داده‌های ماتریس کواریانس

از جمله تحلیل‌های همبستگی ، تحلیل ماتریس کواریانس یا ماتریس همبستگی است. دو نوع از معروفترین این تحلیل‌ها عبارتند از : مدل تحلیل عاملی برای پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یک پدیده در دو دسته اکتشافی و تاییدی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی روابط علی بین متغیرها.
[ 2009/5/11 ] [ 12:35 ] [ محمدباقر سبط الشيخ ] [ ]
متن زير براي آندسته از علاقمنداني كه مي خواهند بازاريابي را بصورت اساسي و بنيادي ياد گرفته و اجرانمايند آورده شده است .

بااميد به موفقيت روز افزون

بازاریابی نوین سه رکن اساسی دارد:

  • پیام: کسب و کار شما چه پیامی را منتقل می کند؟
  • رسانه: روزنامه، تلویزیون، ایمیل، بیلبورد
  • مخاطب: افرادی هستند که علاقه مند به محصولات و یا خدمات شما هستند.


در متون مدیریتی، بازاریابی صنعتی به عنوان آن دسته از عملکردها و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تعریف شده‌است، که فرایندهای مبادله را بین تولید کنندگان و مشتریان سازمانی تسهیل می‌کند. ماهیت بازاریابی صنعتی را می‌توان، خلق ارزش برای مشتریان به وسیله ارائه کالاها و خدماتی دانست که نیازهای سازمانی و اهداف آنها را تحقق می‌بخشد.

این نوع بازاریابی در مقایسه با بازاریابی مصرفی تفاوتهایی دارد که اینگونه می‌توان بدان اشاره کرد. اول اینکه گرچه در بازاریابی صنعتی همانند بازاریابی کالاهای مصرفی، نیاز به شناخت بازارهای هدف و تشخیص نیاز این بازارها و طراحی محصولات و خدمات مناسب برای تامین خواسته‌های بازار وجود دارد، ولی باید توجه کرد که در مقایسه با بازاریابی مصرفی، بازاریابی صنعتی در حوزه مدیریت عالی قرار دارد.

در بازاریابی صنعتی نقش خصوصیات و ویژگیهای محصول خیلی مهم و حیاتی است و عرضه کنندگانی که خصوصیات مورد نظر مشتریان را تامین نکنند مورد انتخاب قرار نخواهند گرفت. در مقایسه با بازاریابی مصرفی، قیمت در بازاریابی صنعتی نقش جداگانه‌ای دارد. در بعضی موارد مشتریان صنعتی حاضرند قیمت بیشتری دهند ولی در عوض از تحویل به موقع و کیفیت محصولات خدمات اطمینان حاصل کنند و حتی در موارد دیگری مثل مناقصه‌های خرید نقش قیمت پراهمیت‌تر می‌شود. در بازاریابی صنعتی، بازاریاب باید به این نکته واقف باشد که تقاضای کالاهای صنعتی از تقاضای مصرف کننده نهایی ناشی می‌شود، یعنی تقاضا برای یک محصول بستگی به نحوه استفاده از آن در ارتباط با محصولات دیگر دارد. گاهی بازاریاب صنعتی سعی می‌کند با تبلیغات، تقاضای مشتری نهایی را تحریک کند تا تقاضا برای کالاهای صنعتی خودرا افزایش دهد.

[ 2009/5/10 ] [ 12:47 ] [ محمدباقر سبط الشيخ ] [ ]

تصوير ذهنی و خودانگاره ی سازمان

 مقدمه:

رهبری و اداره­ی امور سازمان­ها در دنيای ناشناخته امروز، بدون بهره­گيری از دستاوردهای مشترک علوم مرتبط مانند مديريت و روانشناسی، هرگز نمی­تواند تضمينی برای موفقيت در رسيدن به اهداف سازمانی باشد. «روانشناسی» دانش رفتار، تجربه و فرايندهای ذهنی؛ و «مديريت» دانش به کارگيری قابليت­های انسان در راستای اجرای برنامه­های سازمان است؛ به همين دليل کاربرد روانشناسی در مديريت از اوايل قرن بيستم مورد توجه پژوهشگران و دانشمندان قرار­گرفت. گزارش­ها و مستندات موجود، بيانگر تأثير شگرف کاربرد روانشناسی در موفقيت چشمگير مديران در بهره­گيری از نيروی انسانی در سازمان­هايی است که به توصيه­های  روانشناسی  عمل کرده­اند. «تصوير ذهنی سازمانی»، نتيجه مطالعات روانشناسی در حوزه سازمان و مديريت است که مديران را بر مديريت هرچه بهتر رفتار سازمانی خود و کارکنان توانمند می­سازد. لذا ضروری است که مديران و کارکنان بدانند که تصوير ذهنی و خودانگاره چيست؟ و چگونه بر عملکرد کارکنان و سازمان تأثير می­گذارد؟

تصوير ذهنی

تصوير ذهنی؛ صورتِ حاصل از تجربه، آموزش، فکر، وَهم و خيال درباره­ی خود و پديده­ها در ذهن (موجود زنده به ويژه انسان) است. تصوير ذهنی می­تواند به واقعيت نزديک و با آن منطبق و يا از آن دور باشد. تصوير ذهنی،  امری لزوماً انفرادی نيست و گروه­ها، سازمان­ها و جوامع (اشخاص حقوقی) که به دليل وابستگی به انسان مجازاً از ارگانيزم برخوردارند، نيز می­توانند از تصوير ذهنی و خودانگاره برخوردار ­باشند. تصوير ذهنی به دو صورت مثبت و منفی ايجاد می­شود.

 

خودانگاره

تصوير ذهنی می­تواند مربوط به خود فرد باشد که در اين صورت از آن به «خودانگاره يا خود پنداره» تعبير می­شود؛ و می­تواند به هرچيز ديگری غير از خود مربوط شود که در اين صورت همان «تصوير ذهنی» ناميده می­شود. بنابر اين تصوير ذهنی، عامِ مطلق و خودانگاره خاصِ مطلق است. خودانگاره يا خودپنداره، به تصوير ذهنی هر شخص (حقيقی يا حقوقی) در باره خودش اطلاق می­شود. خودانگاره شخص حقيقی، همان ذهنيت و تصوير ذهنی فرد ازخودش است و خودانگاره شخص حقوقی؛ از برايند تصاوير ذهنی اعضا و اشخاص حقيقی و حقوقی مرتبط در داخل و خارج، حاصل می­شود. خودانگاره، از عوامل تأثير گذار بر رفتار است. برای مثال تصميم به جراحی بينی در اثر خود زشت پنداری در ذهن قوّت می­گيرد؛ و تصميم­ فرد برای انتخاب رشته تحصيلی، شغل و همسر؛ و تصميم­ سازمان برای تغيير خط توليد، افزايش صلاحيت کارکنان و تمرکز زدايی به خودانگاره­ی آن­ها مربوط می­شود.   

 

خودانگاره ی سازمانی و عوامل ايجاد کننده آن

خودانگاره­ی هر سازمان برآيند تصاوير ذهنی افراد شاغل در آن و افراد مرتبط با آن، از سازمان است.  ميزان تأثير تصوير ذهنی هر فرد در خودانگاره­ی سازمان، رابطه مستقيمی با نقش و جايگاه وی در سازمان  و يا در ارتباط با آن دارد. بطوری که سهم تصوير ذهنی مديران ارشد، مشتريان عمده و رقبای اصلی هر سازمان در خلق خودانگاره­ی سازمان به مراتب بيشتر از کارکنان عادی، مشتريان جزء و رقبای ضعيف است. اما در اين ميان، سهم تصوير ذهنی نيروهای درونی از انسان­های بيرون سازمان بيشتر است؛ به گونه­ای که می­توان از آن به استخوان‌بندی و چهارچوب اصلی خودانگاره­ی سازمان نام برد و پس از آن تصوير ذهنی مشتريان اهميت بيشتری پيدا می­کند.

 

چرخه عملکرد تصوير ذهنی و خودانگاره

عملکرد تصوير ذهنی و خودانگاره به دوصورت مثبت و منفی قابل بررسی است. تصوير ذهنی و خودانگاره­ی مثبت، انگيزه برای بروز رفتار ايجاد می­کند و فرد را به يافتن فرصت مناسب برای تجلی رفتار تشويق می­نمايد، به محض يافتن فرصت، فرد رفتار خود را انجام می­دهد و سپس(صرف نظر از تأثير ساير متغيرها) با بازخورد مثبت مواجه می‌شود و به رضايت خاطر و خشنودی می­رسد و به اين وسيله تجربه­ی مثبتی به دست می­آورد که بر تصوير ذهنی و خودانگاره­اش افزوده می­گردد و انگيزه جديدی بوجود می­آورد و اين چرخه ادامه و ارتقاء می­يابد. برای مثال، مديری که به زيردستان خود اعتماد دارد مايل است امور را به آن­ها واگذارکند و به محض يافتن فرصتی مناسب، اقدام خواهد کرد و کارکنان نيز پاسخ اعتماد او را با عملکرد مطلوب خواهند داد و در نتيجه تجربه­ی مثبتی بر تصوير ذهنی و خودانگاره­ی وی افزوده خواهد شد و در دفعات بعد بر دامنه تفويض اختيارش خواهد افزود. اما تصوير ذهنی و خودانگاره­ی منفی، چرخه و نتيجه­ای معکوس دارد؛ به اين صورت که انگيزه­ی عمل را از بين برده و يا تضعيف می­کند و در نتيجه، فرد فرصت­ها را از دست داده و با تهديدها روبه­رو می­شود و وادار به بروز واکنش می­گردد و سپس (صرف نظر از تأثير ساير متغيرها) با دريافت بازخورد منفی، تجربه­ای منفی در ذهنش ثبت و بر تصوير ذهنی و خودانگاره­ی وی افزوده می­گردد و انگيزه­اش تضعيف می­شود. برای نمونه مديری که خود را در برابر پيشرفت فناوری عاجز می­پندارد؛ از آن می­گريزد و شيوه­های سنتی مبتنی بر گردش کاغذ و انسان در سرتاسر سازمان (که گزينه­ی تهديدآميزی است) را بر اتوماسيون ترجيح می­دهد و از آن در برابر تکنولوژی دفاع می­کند؛ سپس در چرخه­ی رقابت، عقب مانده و شکست می­خورد و بازخوردهای منفی در قالب انتقاد و اعتراض سرازير می­شود و تجربه­ی منفی ديگری بر خودانگاره­ی منفی وی افزوده و پس از ناتوانی در برابر تکنولوژی، خود را در عرصه مديريت (که فناوری جزء لاينفک آن شده است) نيز ناتوان می­پندارد.

تأثير متقابل تصوير ذهنی کارکنان و سازمان
تصوير ذهنی اعضای هر سازمان در جريان کار و تحت تأثير عوامل مختلف شغلی، سازمانی و محيطی به صورت مثبت يا منفی شکل می­گيرد و به جزئی از پيکره­ی تصوير ذهنی کلی سازمان تبديل می­شود و با توجه به جايگاه و نفوذ فرد، بر تثبيت يا تغيير تصوير ذهنی سازمان تأثير می­گذارد و متقابلاً تصوير ذهنی سازمان به عنوان يک عامل سازمانی از طريق تأثير بر افزايش يا کاهش رضايت شغلی کارکنان بر بهبود يا تضعيف عملکرد آن­ها تأثير می­گذارد. 

بهينه سازی تصوير ذهنی سازمانی
در عصر پيوند دانش و اطلاعات با دانايی و دارايی؛ رقابت و چالش برای ماندگاری به امری کاملاً جدی تبديل شده و سازمانهای ناکام به سرعت حذف می­گردند. در چنين شرايطی بهينه سازی تصوير ذهنی سازمان، از ضروری ترين ابزار برای پيشبرد برنامه­های آن به شمار می­رود؛ زيرا قدرت رفع چالش­های خارجی را از درون خود سازمان ايجاد می­کند. منظور از بهينه‌سازی، تغيير جهت و يا افزايش سرعت پيشرفت خودانگاره از حد منفی به حد مثبت است. برای اين منظور، می­بايست مديران سازمان­ها علاوه بر درک اهميت و تأثير خودانگاره بر عملکرد کارکنان، تصميمات و اقدامات لازم برای کنترل و حذف عوامل منفی و گسترش عوامل مثبت به عمل­آورند.
 

[ 2009/5/9 ] [ 8:59 ] [ محمدباقر سبط الشيخ ] [ ]
   
 
 
 
 اشاره: از این پس این وبلاگ مواردی را  که با اجرای آنها می توانید فروش خود را افزایش دهیدخواهد گذارد.
در هر مقاله، ده ایده که از جدیدترین ایده ها انتخاب شده اند به شما ارائه خواهند شد.

 

1- تبلیغ خود را به مقاله ای تبدیل کنید. مقاله می تواند داستان یا روش انجام کاری باشد. این نوع تبلیغ

خواننده را به محصول شما هدایت می کند، بدون آنکه ظاهری تبلیغاتی داشته باشد.

 آنها وقتی به پیشنهاد فروش می رسند، به اندازه کافی به محصول شما علاقه مند شده اند،

 زیرا مقاله را خوانده اند. مقاله را می توانید اینطور شروع کنید: "گزارش رایگان- چگونه ...".

2- به مشتریان محصولات دیگری را نیز بفروشید. آنها وقتی در صفحه سفارش کالا در وب

 سایت هستند، چند محصول وابسته دیگر به آنان معرفی کرده وقیمت ویژه را پیشنهاد نمایید.

 یعنی به سفارش اصلی آنها ، مواردی را اضافه نمایید. مثلا بنویسید: اگر به بسته آموزشی ما

علاقه مندید احتمالا کتاب پرفروش ما با نام ... نیز برای شما جالب خواهد بود. این کتاب با

 قیمت ویژه ... تومان به همراه کالای موردنظر شما بفروش می رسد. البته این روش در

فروشهای فروشگاهی هم قابل استفاده است.

3- به مشتریان ، پس از پایان عملیات خرید بگویید که در صورت معرفی 4 مشتری

 به شما، تمامی وجه پرداختی آنان بازگردانده خواهد شد.

 و یا اعتبار شما افزوده خواهد شد و می توانید محصولات دیگری را با اعتبار خود خریداری

نمایید. روش دیگر در نظر گرفتن جوایز برای معرفی 4 نفر به سایت است. مثلا بسته آموزشی

و یا گزارشی را تهیه کرده و به انان بعنوان جایزه بدهید.

4- از تمامی خریدارانی که وب سایت دارند، بخواهید که به برنامه معرفی وب سایت شما

بپیوندند و در صورت مراجعه هر مشتری از طریق وب سایت آنان، درصدی را بعنوان سود

 آنان در نظر بگیرید. با این روش در مدت کوتاهی، مشتریان کسب و کارتان چند برابر خواهند شد.

 اگر مثلا 1000 سایت، به تبلیغ شما بپردازند، دیگر نیازی به تبلیغات نخواهید داشت!

5- بجای استفاده از واژه "خرید" از واژه سرمایه گذاری استفاده کنید. به مشتری یادآوری کنید

که در واقع سرمایه گذاری می کند و خرید از شما هزینه نیست. در صفحه خرید به مشتریان یادآوری

کنید که مشتریان قبلی چقدر سود کرده اند و توصیه های چند مشتری راضی را قید کنید. آنان باید

 همواره خرید از شما را به دید سرمایه گذاری برای آینده بنگرند.

6- از لوگو و شعاری خاص برای کارتان استفاده کنید. اینکار باعث خواهد شد تا مشتریان

آسانتر شما را بخاطر سپرده و همچنین بیاد آورند. حتی می توانید از رنگی خاص استفاده کنید.

مثلا برخی از وب سایت هابا طراحی منحصر بفرد خود برنگ های مشخص، براحتی در ذهن

مشتری ماندگار می شود. و اگر بازدید کننده ای سالها بعد بطور اتفاقی مجددا به این سایت مراجعه

کند، بلافاصله آنرا بیاد خواهد آورد.

7- پس از اتمام خرید ، برای مشتریان کاتالوگی بفرستید که در آن تمامی محصولات وابسته و

مکمل معرفی شده اند. همچنین قیمت هر محصول را ذکر کنید. اگر مشتریان از محصول شما راضی

باشند، مطمئنا خرید های بیشتری خواهند کرد. اگر مثلا کامپیوتر می فروشید، می توانید پس از چند روز

کاتالوگی از انواع پرینترها ، اسکنر ها ، نرم افزارها و ... را برای مشتری ارسال کنید.

8-  در تبلیغات خود از واژه سریع استفاده کنید. مردم بدنبال نتایج سریع هستند. ارسال سریع ،

سفارش سریع و هرچیزی که باعث صرفه جویی در وقت شود می تواند احتمال فروخته شدن کالا

را افزایش دهد. امروزه بسیاری از مردم به وقت خود بیش از پول اهمیت می دهند. در تبلغ خود

بنویسید "کالای ما با ارسال سریع تا یکساعت بر روی میز کارتان خواهد بود!".

9- بهمراه ارسال کالا ، جوایزی را بفرستید که حاوی تبلیغی از کسب و کارتان باشند.

و مثلا تی شرت هایی با لوگو وشعارتان تهیه کرده وبه خریداران جایزه بدهید. جایزه

می تواند لیوان قهوه خوری، لباس ، سی دی خام ، دفترچه یادداشت و هر چیزی مانند

 اینها باشد که برای مشتری ارزشمند است و همچنین کالاهای شما را تبلیغ می کند. جوایز

همچنین می توانند نمونه هایی از محصولات دیگر شما باشند.

10- بهمراه محصول خریداری شده ، کوپن های تخفیفی ارسال کنید که تا مدت محدودی

اعتبار داشته باشند و مشتریان را ترغیب به خرید محصولات دیگر ، با تخفیف ویژه نمایید.

اینکار آنان را تشویق به خرید مجدد از شما خواهد کرد. مشتریان همواره بدنبال فرصتهای خاص ،

برای خرید هستند. با ارائه کوپن های تخفیف این فرصت را فراهم کنید.

[ 2009/5/6 ] [ 15:33 ] [ محمدباقر سبط الشيخ ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

موسسه تحقيقاتي سامان به آور در سال 1375 با استفاده ار استادان و كارشناسان علوم انساني – اجتماعي و علوم اقتصادي تاسيس شده است .

درزمينه خبر و سايت هاي خبري و همايش هاي روابط عمومي ها
1- پوشش خبري برنامه هاي مربوط به شركت مادر تخصصي قرودگاههاي كشور اعم از :
الف – توليد خبر
ب – تهيه خبر
ج- تهيه گزارش عملكرد و فعاليت
2- انعكاس اخبار تهيه و توليد شده در سايت ( پورتال خبري ) بصورت :
الف – اخبار روز
ب- اخبار داخلي
ج – اخبار ويژه
3- برقراري ارتباط مستمر با رسانه هاي شنيداري ، ديداري و نوشتاري ( صدا- سيما و مطبوعات)
4- برگزاري مصاحبه و كنفرانس هاي اختصاصي با رسانه ها
5- اجراي همايش هاي مربوط به روابط عمومي
6- راه اندازي قسمت بريده جرايد در سايت ( پورتال خبري )
7- درج مقالات مرتبط با شركت در سايت (پورتال خبري )
8- اجراي نريشن هاي مربوطه در برنامه هاي روابط عمومي
9- برنامه ريزي و ارائه ديدگاههاي نوين براي برگزاري مطلوب تر همايش ها

از جمله تحقيقات مرتبط با امور اقتصادي مي توان :
1-تحقيقات بازار براي شركت پرتو سرد توان ( توليد كننده يخچال – فريزر هيماليا)
2- شركت خود رو سازي بهمن ( توليد كننده خودروهاي پاجرو – مزدا و ...)
3- گروه صنعتي سايوان صنعت ( سازنده لوازم خانگي سايوان )
4- بررسي مسائل و مشكلات خودروهاي گازمايع سوز به سفارش شركت ملي گاز مايع ايران ( شركت نفت )
5- بررسي مسائل و مشكلات كاركنان طرح اقماري كاركنان پتروشيمي خارك ( به سفارش شركت سهامي پتروشيمي خارك )
و.....
و در امورمرتبط با نظرسنجي مي توان
- نظرسنجي درون و برون سازماني سازمانهاي دولتي و خصوصي از جمله :
الف – شركت ملي گاز ايران
ب – وزارت تعاون ( بالغ بر 70 نظرسنجي درون و برون سازماني )
ج - نظرسنجي مديران روابط عمومي سازمان پايانه هاي كشور
د- نظرسنجي اولين همايش مديران روابط عمومي فرودگاههاي سراسر كشور
-بعنوان طلایه دار نظر سنجی نمایشگاهی از سال 1381 نظرسنجي در نمايشگاههاي مختلف از بازدیدکنندگان و مشاركت كنندگان ( غرفه داران ) بين المللي وداخلي را بعهده داشته و دارد از جمله : (تهیه پرسشنامه به دو زبان فارسي و انگليسي)
- نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي
- نمايشگاه توانمنديهاي صادراتي بخش تعاون
- نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترافيك
- نمايشگاه بين المللي اتوماسيون اداري
- نمايشگاه بين المللي صوتي و تصويري
- نمايشگاه بين المللي محيط زيست
- نمايشگاه بين المللي صنعت
- نمايشگاه بين المللي ساختمان
- نمايشگاه بين المللي هدايا
- نمايشگاه بين المللي منسوجات خانگي
- نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی - دندانپزشگی - آزمایشگاهی و صنایع داروئی (IranHealth17)
و مجموعا 40 نمايشگاه داخلي و بين المللي
- نظرسنجي برنامه بازديد خبرنگاران از فرودگاه شهيد هاشمي نژاد(خراسان رضوي) به همراه نشست خبري با مديركل فرودگاههاي استان خراسان رضوي به سفارش روابط عمومي شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور
و نيزاين موسسه با استفاده از اساتيد ارتباطات ( روابط عمومي) از جمله :
برگزاري نمايشگاههاي تخصصي
تهيه بريده جرايد تخصصي سازمانها
- گزيده (بريده) جرايد و سايتهاي خبري - تحليلي در زمينه فرودگاهها و صنعت حمل و نقل هوائي مربوط به شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور كه ازسال 1386 درحال انجام است
( جرايد / سايتها و مجلات تخصصي – تهيه POWERPOINT – آماده سازي براي قراردادان بريده جرايد تهيه شده برروي سايت سازمانها – مجلد نمودن ماهانه بريده جرايد و...)

روش تهیه بریده جراید شامل موارد زیر است :

1- استخراج اخبار از روزنامه های مورد درخواست روابط عمومی توسط کارشناسان خبری
لازم بذكر است با عنايت به تفاوت ديدگاههاي خبري - رسانه اي مسئولين هرجريده درصورت انتشار يك خبر در روزنامه ها ي مختلف براي درك عيني اهميت موضوع در نزد مديران تصميم گير و تصميم ساز و همچنين تحليل محتواي نهائي در هر برهه از زمان عين خبر آورده مي شود .

2- استخراج اخبار از روی سایتهای خبری - تحلیلی توسط کارشناسان IT

3- طراحي و چاپ جلد و پشت جلد رنگي براي ارسال روزانه اخبار تهيه شده

4- تكثير بريده جرايد تهيه شده به تعداد درخواستي روابط عمومي

5- ارسال توسط پيك روزانه در ساعات درخواستي هر سازمان

6- ارسال مجلد صحافي شده اصل اخبار روزنامه ها و سايتها در پايان هرماه براي انجام تحليل محتوا و بررسي تعامل سازمان با رسانه ها

تحليل محتوا بريده جرايد
- تحليل محتواي نشست خبري رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور
- تحليل محتواي انجام شده درمورد بريده جرايد سازمان آب و فاضلاب استان البرز
شش سال بطور متوالی :
- مربوط به سال 1386 در سال 1387
- مربوط به سال 1387 در سال 1388
- مربوط به سال 1388 در سال 1389
- مربوط به سال 1389 در سال 1390
- مربوط به سال 1390 در سال 1391
- مربوط به سال 1391 در سال 1392
- مربوط به سال 1392 در سال 1393

نيازسنجي آموزشي روابط عمومي
- نيازسنجي آموزشي روابط عمومي شركت رجاء
- برگزاری همایش ها و نمایشگاهها
- تحلیل محتوای متون سخنرانی مدیران ارشد سازمانها

اقدام نموده و می نماید.

صندوق پستي 939-19615تهران - تلفكس 22212623
امکانات وب
تماس با ما
قالب میهن بلاگ تقویم جلالی


IranSkin go Up